Đường đỏ hữu cơ

99.000 

Đường đỏ hữu cơ dạng bột 300g. Cứ 12kg nước mía tươi mới làm ra được 1kg đường đỏ.