Nhãn nhục Cao Châu Thạch Kỳ

322.000 

Đặc sản nhãn nhục Cao Châu- Thạch Kỳ tỉnh Quảng Đông. Bổ khí tích tỳ, dưỡng huyết an thần. Sản phẩm truyền thống hông khô bằng than củi 24 tiếng.