Hạt quinoa trắng hữu cơ Ngũ Đài Sơn thượng hạng 500g

160.000 

Hạt quinoa Ngũ Đài Sơn được canh tác hữu cơ với giống tuyển chọn không biến đổi gen.