Đường đỏ cổ truyền

205.000 

Đường đỏ cổ truyền dạng viên 400g/ hộp khoảng 16 viên độc lập.